Event Date: 31st May 2007
Speaker: Dr. Jairaj Phatak, Cyrus Guzder, Jayant Patil, Dr. Shubha Raul, Ravi Bapat, Shyam Chainani, Shyama Kulkarni, Meher Rafat, Sheilu Srinivasan, Arvind Adarakar
Venue: Horniman Circle Garden