Event Date: 28th February 2003
Speaker: Shantanu Poredi, Manisha Aggarwal, Rajiv Thakkar
Venue: Alliance Francaise, Mumbai